College van bestuur

Missie en visie
Het bestuur van De Stroming ziet het als zijn missie kwalitatief hoogstaand Protestants Christelijk primair onderwijs te bieden aan kinderen in het Land van Heusden en Altena. We laten ons hierbij elke dag weer inspireren door de Bijbel, die de basis vormt van ons handelen. Wij zien ieder kind als een uniek schepsel met van God ontvangen talenten. Elk kind heeft daarom eigen onderwijsbehoeften. De scholen van De Stroming stemmen via het onderwijsleerproces af op deze onderwijsbehoeften. Dat begint met het bieden van een veilige omgeving.
De scholen van De Stroming hebben een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen. Ze hebben ook allemaal hun ‘couleur locale’, want ze staan midden in de samenleving en vormen het hart van hun omgeving. De Stroming ziet het als haar opdracht om in zoveel mogelijk kernen in het Land van Heusden en Altena Protestants Christelijk basisonderwijs te verzorgen. Wij achten de samenwerking met ouders/verzorgers van het grootste belang. Wij zijn gericht op resultaten (hoge opbrengsten) én op welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij zien onze medewerkers als het sociale kapitaal van de vereniging, want zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs.

Naam en logo
De Stroming heeft haar voedingsgebied tussen Maas en Merwede. In Johannes 7 vers 38 wijst Jezus op stromen van levend water als de goede boodschap voor zijn volgelingen. Het logo heeft een dynamische vorm. Het geeft aan dat er steeds beweging is, een continu leren. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die is omgeven door geloof en hoop.

Organisatie
Onder het bevoegd gezag van “De Stroming”, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena vallen onderstaande scholen (op alfabetische volgorde):

 • cbs De Ark te Meeuwen
 • cbs De Parel te Rijswijk
 • pcb De Regenboog te Nieuwendijk
 • cbs De Sprankel te Dussen
 • cbs De VerreKijker te Waardhuizen
 • cbs De Zaaier te Andel
 • cns d’Uylenborch te Almkerk
 • cbs Eben Haëzer te Woudrichem
 • cbs Het Baken te Werkendam
 • cbs Het Fundament te Genderen
 • cbs ’t Kompas te Werkendam

De Stroming is na een zorgvuldig doorlopen proces op 22 juni 2022 bij notariële akte omgezet van een vereniging naar een stichting.

Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het protestants christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. De heer M. (Martin) de Kock is het College van Bestuur vanaf 1 september 2022 en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 11 scholen en voor alle medewerkers van De Stroming. Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker personeelszaken, mevr. E.J. (Elise) van Es-van Noorloos, een controller, mevr. M. (Mendy) van Helvoirt, een beleidsmedewerker kwaliteitszorg, mevr. A. (Atie) Haverhals en een secretaresse, mevr. A.(Adrie) Scherff.

Contactgegevens:
Het bestuurskantoor is gevestigd aan Waardhuizen 38 4287 LS te Waardhuizen, 0183 – 501613, www.destroming.eu.

Adrie Scherff:             secretariaat@destroming.eu
Elise van Es:              personeelszaken@destroming.eu
Mendy van Helvoirt:   controller@destroming.eu
Atie Haverhals:          atie.haverhals@destroming.eu
Martin de Kock:          bestuur@destroming.eu

Met de nieuwe statuten is de naam van de Raad van Toezicht veranderd in Raad van Commissarissen. Deze bestaat vanaf schooljaar 2022-2023 uit 5 leden: Mevr. P.W.J. van Dalen, Mevr. R. Bouman, Dhr. A. Smits, Dhr. K.J. Oudshoorn en Dhr. T. Groeneveld (voorzitter). Met elkaar houden zij toezicht op het College van Bestuur en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs.

Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de (schoolgebonden) medezeggenschapsraad (MR) en de (bovenschoolse) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt deze inbreng gewaarborgd.

Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

De school legt verantwoording af aan ouders middels deze schoolgids. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan al haar belanghebbenden over al haar scholen middels het jaarverslag.

Het organogram: