Praktische vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u toch nog vragen over de antwoorden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Wat houdt de Kanjertraining in?

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Wanneer zijn de vakanties?

Klik hier voor het vakantierooster.

Wanneer krijgen de kinderen hun rapport?

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Deze rapportage aan de ouders gaat over de ontwikkelingsvorderingen van hun kind. Maar natuurlijk zal het kind zelf uit het rapport ook kunnen lezen hoe zijn/haar inzet en werk gewaardeerd wordt. Voor de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de vorderingen vanuit ons observatiesysteem ’Kijk’. Het rapport kan op school met de leerkracht besproken worden. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Twee keer per jaar zijn er oudergespreksavonden (10 minuten). Als u tussentijds vragen hebt, dan vinden wij het fijn als u gelijk komt. Wij zijn hierin een open school. 

Waar kan ik het pestprotocol inzien?

Op onze school vinden wij het belangrijk dat iedereen er mag zijn. We hebben daarvoor op onze school een pestprotocol. Door te werken met de Kanjermethode leren we kinderen wat wij verstaan onder goed gedrag ‘witte pet’. En alles wat daarvoor nodig is om deze ‘pet’ te laten zien in gedrag. Op deze manier willen we een veilige school zijn voor alle kinderen. Ook bezit de school een anti-pest coordinator: Juf Janike. 

Welke onderwijsmethoden worden gebruikt?

De onderstaande methoden worden gebruikt:

 • Godsdienst:                                          Kind Op Maandag
 • Technisch lezen:                                  Veilig Leren Lezen Kim-versie / Leesweg
 • Begrijpend lezen:                                Goed gelezen en Blitz
 • Rekenen:                                               RekenRijk Nieuw
 • Taal:                                                       Taal in Beeld Nieuw
 • Spelling:                                                Spelling in Beeld Nieuw
 • Wereldoriëntatie:                                Blink Nieuw
 • Engels:                                                   I-pockets (groep 1-3) / Backpack (groep 4-8)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling:   Kanjertraining
 • Schrijven:                                              Pennenstreken
 • Kleutermethode:                                  Schatkist Nieuw

Nieuwe ouders

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

U kunt in contact komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school door een afspraak te maken. Hiervoor kunt u altijd mailen, bellen of na schooltijd even binnenkomen. Ook kunt u via de Parro-app de leerkracht een berichtje sturen.

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

Er worden allerlei activiteiten door onze ouderhulpgroep georganiseerd, indien nodig assisteren zij de leerkrachten bij bijzondere activiteiten, zoals: ‘Open-ochtend’, avondvierdaagse, sport- en speldag, kerstviering, sinterklaasfeest, Pasen, voorleeswedstrijd, verjaardag leerkrachten, korfbaltoernooi enz. Ze proberen alles zo goed mogelijk te organiseren en hebben daar uiteraard regelmatig hulp van ouders/vrijwilligers bij nodig. Via onze nieuwsbrief ‘Het Sprankeltje’ of via de Parro-app zult u oproepjes ontvangen als er hulp nodig is.  Wilt u zelf deelnemen aan de ouderhulpgroep? Dan kunt u contact opnemen met juf Jolanda.

Wanneer vindt het eerste gesprek plaats als mijn kind op school zit?

Een aantal weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt uw kind een welkomstkaartje van de klas. Aan de hand daarvan kunt u contact opnemen met de leerkracht om vijf wen-momenten te plannen. U ontvangt daarna een informatiebrief over de gang van zaken in groep 1. Aan het eind van een wen-ochtend zal de leerkracht vertellen hoe het is verlopen. Het eerste gesprek vindt plaats als uw kind enige tijd naar school komt. Dit gesprek wordt het oudervertelmoment genoemd. Tijdens het gesprek kunt u vertellen hoe u en uw kind de gang van zaken op school ervaren en met welke (onderwijs)behoeften van uw kind de leerkracht rekening kan houden. Wanneer bij de inschrijving van uw kind of bij de overdracht van de voorschool bepaalde zorgen worden geuit, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Hoe worden verjaardagen gevierd?

Als een leerling jarig is, wordt er natuurlijk in de groep aandacht besteed aan de verjaardag en mag hij/zij in de eigen combinatiegroep trakteren. Na de pauze mogen ze naar de overige leerkrachten om gefeliciteerd te worden en een cadeautje of gelukwensen van hen te ontvangen.  De juffen vieren één keer per jaar gezamenlijk hun verjaardag. Deze dag doen wij spelletjes en allerlei leuke activiteiten met de kinderen. Aan het begin van de dag worden alle leerkrachten op het plein door alle kinderen toegezongen. 

Hoe is de samenstelling van het team?

Wij hebben een jong en enthousiast team, dat door scholing zich ontwikkeld en met liefde lesgeeft aan alle kinderen. Ons team bestaat uit:

 • 1 directeur
 • 1 IB-er (+ 1 in opleiding)
 • 5 leerkrachten (3 fulltime, 2 parttime)
 • 1 onderwijsassistent
 • 1 interieurverzorgster

Wat doet de OHG (ouderhulpgroep)?

Er is ook een ouderhulpgroep zeer actief in onze school. De ouderhulpgroep bestaat uit 5 of 6 ouders van kinderen die ‘De Sprankel' bezoeken. De ouderhulpgroep heeft als doelstelling de relatie van ouders met school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de ouderhulpgroep bijdragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs. Zij zijn een ‘doe-groep’. Er worden allerlei activiteiten door hen georganiseerd, indien nodig assisteren zij de leerkrachten bij bijzondere activiteiten. Op het programma staan o.a.; ‘Open-ochtend’, avondvierdaagse, sport- en speldag, kerstviering, sinterklaasfeest, Pasen, voorleeswedstrijd, verjaardag leerkrachten, korfbaltoernooi enz. Ze proberen alles zo goed mogelijk te organiseren en hebben daar uiteraard regelmatig hulp van ouders/vrijwilligers bij nodig.  Heeft u vragen, tips, opmerkingen, problemen, adviezen, ideeën of bent u tevreden, laat het ons dan weten. Op deze manier hopen ze, naast het onderwijs, activiteiten in ‘De Sprankel’ zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Namens het team is Juf Jolanda onze ouderhulpgroepcoordinator. 

Wat zijn de afspraken rondom de pauzehap?

De leerlingen van groep 3-8 hebben op de ochtend een pauze. Zij kunnen dan wat eten en drinken en op het schoolplein spelen. Bij slecht weer blijven we binnen. Woensdag tot en met vrijdag is het ‘Gruitdag’. Als gezonde school stellen wij het op prijs als deze dagen alle leerlingen iets van fruit of groente bij zich hebben. 

Waar wordt er gesport?

De kinderen van de aanvangsgroep, groep 1 en 2 hebben dagelijks bewegingslessen in het speellokaal of buiten op het plein. Hun gymschoenen kunnen op school aanwezig blijven. Voor de gymnastieklessen gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar de sportzaal in de MFA. Het is nodig dat de kinderen sportkleding dragen tijdens de gymles. Deze sportkleding kan bestaan uit een korte broek met een shirt of een gympakje en gymschoenen (geen zwarte zolen i.v.m. behoud gymvloeren).  Bij mooi weer kan er ook gebruikt gemaakt worden van ‘het Kaatsveld’ of het grasveldje naast de school. De leerkrachten geven dit tijdig aan bij de leerlingen i.v.m. buitenschoeisel. De sportkleding dient tenminste één keer per week mee naar huis te worden genomen om te worden gewassen. Sieraden zijn tijdens de gymles soms zeer gevaarlijk en kunnen dus het beste thuis, op school of in de kleedkamer gelaten worden. De leerling dient daar zelf voor te zorgen. Groep 3 t/m 8 gaan gymmen op maandagmiddag. 

Hoe is het overblijven en de buitenschoolse opvang geregeld?

Op ‘De Sprankel’ kunnen kinderen tijdens de middagpauze overblijven. Onze overblijf-ouders zijn geschoold, zij hebben de cursus Overblijfbegeleiders gevolgd bij Ouders en Coo. Een kind dat overblijft moet op tijd bij de betreffende overblijfvrijwilliger worden aangemeld. Overblijven kan op die dagen dat er een overblijfvrijwilliger beschikbaar is. Overblijven kost 1,50 euro per keer/per kind. U dient uw kind een eigen lunchpakketje mee te geven voor het overblijven. Mochten er niet voldoende overblijfvrijwilligers zijn, wordt er voor gekozen om het overblijven door ‘Hoppas’ te laten doen.

Hoe vindt de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) plaats?

Om het contact tussen school en gezin zo optimaal mogelijk te laten verlopen gebruiken we diverse contactmogelijkheden.  Afspraak met de leerkracht Allereerst is er het persoonlijk contact tussen groepsleerkracht en ouder/verzorger. U kunt in contact treden/komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school door af te spreken, bellen of mailen. Kind-vertelmoment Aan het begin van het schooljaar beginnen we met een kind vertelmoment. Tijdens dit moment vertelt het kind waar wij op moeten letten: Wat gaat er goed bij het kind, waar liggen zijn/haar talenten, waar is het kind minder goed in en heeft het hulp bij nodig. Kortom waar kunnen we elkaar in bijstaan voor de begeleiding van uw kind.  Rapportgesprek Bij de uitgifte van de twee rapporten van het schooljaar worden oudergesprekken georganiseerd voor alle ouders/verzorgers afzonderlijk. U ontvangt daartoe van de groepsleerkracht een uitnodiging. Tijdens het gesprek krijgt u een toelichting op het rapport en kunt u vragen stellen over de ontwikkeling voortgang van uw kind(eren).  ParnasSys Iedere ouder/verzorger ontvangt een code om in te loggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hierin staat de schoolagenda, het verzuim en de vorderingen van uw kind.  Parro-app Ook krijgt u inloggegevens om in te loggen in de Parro-app. U ontvangt op deze manier zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Omdat je de belevenissen van je kind nu beter kunt volgen heb je voortaan nog meer om samen met je kind over te kletsen. Nieuwsbrief ‘Het Sprankeltje’ Elke twee weken ontvangen ouders onze nieuwsbrief ‘Het Sprankeltje’ met belangrijke informatie.  Meehelpen op school Om meer betrokken te zijn bij school kunnen ouders ook meehelpen op school. Zo zijn er regelmatig ouders nodig die willen rijden voor een uitje of is er hulp nodig bij andere activiteiten van de school.

Wat organiseert de school buiten de lessen om?

Naast de gewone lessen, worden er ook regelmatige andere activiteiten georganiseerd, zoals: Praktische verkeerslessen,

 • Schoolreisje
 • Educatieve uitjes t.b.v. het thema
 • Schoolkamp met groep 7/8
 • Musical met groep 7/8
 • Gastlessen
 • Kerk-school-gezinsdienst

Wat zijn de schooltijden?

Zie de pagina schooltijden op deze website.

Wat zijn de schoolkosten?

De overheid vergoedt scholen niet volledig. De werkelijke kosten worden voor ongeveer 75% gedekt. Alle scholen moeten dus heel zuinig zijn. Zo ook ‘De Sprankel’. Wij vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we het kerstfeest, sinterklaas, sportdag, project, enz. Dat zijn allemaal zaken die de school niet zelf kan betalen. Jaarlijks wordt een bedrag per kind, op voorstel van de ouderraad, door de MR (medezeggenschapsraad) vastgesteld.  De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar 20,- euro. U wordt verzocht dit bedrag vóór 1 november van het betreffende schooljaar over te maken op bankrekening NL 56 RABO 01.130.14.171 t.n.v. Ouderhulpgroep. ‘De Sprankel’ o.v.v. ouderbijdrage schooljaar 20../20... + na(a)men van kind(eren).  De ouderbijdrage hoeft u niet per se te betalen: het is vrijwillig, maar u zult begrijpen dat we deze bijdrage hard nodig hebben. Voor activiteiten die buiten de begroting van de ouderhulpgroep vallen, zoals b.v. de schoolreisjes vragen wij ook een vrijwillige vergoeding. Een schoolreisje kost ongeveer 25,- euro. De kosten van een schoolkamp (groep 7/8) bedragen ongeveer 70,- euro. De begroting van de ouderhulpgroep wordt jaarlijks door de ouderhulpgroep opgesteld en daarna ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad ter goedkeuring.

Hoe geven jullie vorm aan de extra begeleiding voor leerlingen?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  Kinderen met extra hulp worden regelmatig besproken binnen ons team en ons samenwerkingsverband. We werken samen met deskundige leerkrachten van andere scholen. Soms lukt het niet om een kind goed te laten leren. Dan besluiten we om het kind een groep over te laten doen of we zoeken naar speciale hulp/zorg binnen of buiten onze school. Om deze zorg zo goed mogelijk gestalte te geven zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband 41.02 ‘De Driegang’. In dit samenwerkingsverband werken basisscholen en de speciale basisschool samen om continu zorg voor de leerlingen, in het kader van ‘Passend onderwijs’, te ontwikkelen en uit te voeren. We voeren regelmatig overleg over werkwijze en hulpaanbod voor ‘zorgleerlingen’. Tweemaal per jaar is er een ‘ondersteuningsteam’, bestaande uit iemand van het speciaal onderwijs Beatrix De Burcht, een orthopedagoog en onze Intern Begeleider (Juf Marjo) bij elkaar om leerlingen, in samenspraak met de groepsleerkracht, optimale zorg te bieden. Hoe dit ondersteuningsteam werkt, kunt u in de schoolgids lezen (hoofdstuk 5).

Hoe worden de klassen gevormd?

Op De Sprankel werken wij met combinatiegroepen. Zo werken wij in een groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Onze klassen bestaan gemiddeld uit 12 leerlingen. Op dit moment hebben wij ongeveer 50 sprankelende kinderen bij ons op school. Het leeftijdsverschil binnen een combinatiegroep heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist voorlopen kan een combinatiegroep erg fijn zijn. Ze kunnen namelijk gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.

Wat zijn de talenten van jullie school?

Net zoals ieder kind zijn eigen talenten heeft, hebben wij als school ook talenten:

 • Bibliotheek op school; leesonderwijs staat hoog in het vaandel.
 • Alle leeftijden werken samen
 • Koploper met ICT: Chromebooks, digitale schoolborden.
 • Jong en enthousiast team dat in ontwikkeling blijft!
 • Engels van groep 1 t/m 8
 • Goed leerlingvolgsysteem
 • Kanjertraining
 • Moderne methodes en weektaken
 • Gezamenlijke weekopening en -sluiting
 • Betrokken ouders
 • Ruimte en tijd voor individuele begeleiding

Zijn er ook wendagen voor mijn kind op school?

Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school komt, is er de mogelijkheid om te komen wennen. De leerling kan dan vijf ochtenden (dagdelen), voordat het vier wordt, op school meedraaien. De groepsleerkracht neemt daarvoor contact op met de ouder/verzorger. U kunt als ouder/verzorger ook contact opnemen met de groepsleerkracht (Juf Janike) om data af te spreken.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven of aanmelden?

Inschrijven van uw kind als leerling van ‘De Sprankel’ kan plaatsvinden nadat ouders de open-ochtend hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de directeur met de ouders/verzorgers. Wij stellen het op prijs als u uw kind tijdig inschrijft i.v.m. de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. U schrijft uw kind in met behulp van dit formulier. Na ontvangst van het formulier zal er contact worden opgenomen door de directeur. In een gesprek komt naar voren wat uw kind nodig heeft. Als wij dit kunnen bieden dan wordt uw kind ingeschreven.  Ouders krijgen, voor de definitieve plaatsing een entreeformulier, waarin zij de voorschoolse ontwikkeling kunnen weergeven. Ook zal er tussen de groepsleerkracht en ouder(s)/verzorger(s) een oudervertelmoment of een leerlingvertelmoment plaats vinden. Komt uw kind tussentijds van een andere school bij ons op ‘De Sprankel’, dan kan in overleg met de groepsleerkracht en de ‘oude school’, uw kind een aantal dagdelen (in overleg vastgesteld) meedraaien in de nieuwe groep.

Kan ik op school komen kijken?

'Nieuwe' ouders zijn natuurlijk altijd welkom voor een kijk- en ervaar gesprek! U kunt contact opnemen met de directeur Christa Verschoor-van As (directie@desprankel.nl) of de kleuterleerkracht: Janike Schoenmakers-Wijnands (j.schoenmakers@desprankel.nl). Ook kunt u altijd bellen en vragen naar bovenstaande juffen: 0416-391109

Mag mijn kind na schooltijd op het schoolplein blijven spelen?

Onze school is gehuisvest in een Multifunctionele Accomodatie: De Dussenaar. Het dorpshart van Dussen. Twee basisscholen, de bibliotheek, een kinderdagverblijf, sportclubs en andere verenigingen. Ze komen allemaal samen in De Dussenaar. Dat wil zeggen dat het grote plein openbaar terrein is. De kinderen zijn na schooltijd welkom om op het grote plein te spelen.

Wat doet de ouderhulpgroep?

Er is ook een ouderhulpgroep zeer actief in onze school. De ouderhulpgroep bestaat uit 5 of 6 ouders van kinderen die “De Spran­kel” bezoeken. De ouderhulpgroep heeft als doelstelling de relatie van ouders met school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werk­zaamheden van de ouderhulpgroep bijdragen aan het optimaal functio­neren van het onderwijs. Zij zijn een “doe-groep”. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Ouders

Waar vind ik belangrijke documenten?

Op de website onder het kopje ‘protocollen’ kunt u belangrijke documenten vinden. Ook kunt u bij ons op school documenten inzien.

Wanneer moet ik gaan kijken naar een school voor het Voortgezet Onderwijs?

In het laatste rapportgesprek van groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven op basis van toets gegevens, sociaal welbevinden en werkhouding. Met dit voorlopig advies kunt u alvast gaan kijken naar scholen en kunt u open dagen gaan bijwonen.   

Wanneer zijn de ouderavonden?

Aan het begin van het schooljaar wordt er een ouder-vertelgesprek gepland. Daarnaast zijn er nog 2 rapportgesprekken: rond december en juni. Voor groep 8 is er nog een adviesgesprek.

Wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenscontactpersoon van onze school (o.a. voor de kinderen) is: Mevr. M. Goelema (Intern Begeleider Externe vertrouwenspersoon: Dhr. A. W. de Boer, 0183-449915,    

Waar kan ik een klacht melden?

Indien er klachten zijn over het onderwijs dan kunt u zich in deze volgorde vervoegen bij: 

 1. de groepsleerkracht
 2. de directie
 3. het algemeen bestuur van de school
 4. de medezeggenschapsraad
Indien er klachten zijn over een persoon: 
 1. de persoon zelf
 2. de directie
 3. het algemeen bestuur
Allereerst wordt ernaar gestreefd om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die door het algemeen bestuur in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft per school een (vertrouwens)contactpersonen benoemd en heeft voor heel de vereniging 3 externe vertrouwenspersonen aangesteld. In het geval van een klacht kunnen de vertrouwenspersonen met elkaar in overleg treden.  Zie Hoofdstuk 8 van de Schoolgids voor meer informatie.

Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?

Iedere ouder/verzorger ontvangt een code om in te loggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hierin staat de schoolagenda, het verzuim en de vorderingen van uw kind.  Ook kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht om de vorderingen te bespreken.

Hoe vraag ik verlof aan?

U dient de aanvraag voor extra verlof in bij de directeur van de school aan de hand van het standaardformulier; Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel uw boeking te regelen) en indien mogelijk worden voorzien van bewijsmiddelen (kaart, uitnodiging o.i.d.). De directeur hanteert bij het beantwoorden van uw aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving; In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met u op; Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Mijn zoon/dochter heeft een afspraak bij de tandarts, dokter, orthodontist o.i.d., hoe geef ik dit door?

U kunt de leerkrachten mailen (zie e-mailadressen) of even bellen: 0416-391109. Ook kunt u voor of na schooltijd altijd even binnenkomen.

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?

Indien een leerling, ook een niet leerplichtige 4-jarige, om welke reden dan ook, niet of te laat op school kan zijn, dan verwachten we dat u als ouders/verzorgers ervoor zorgt dat de groepsleerkracht hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld. Mocht een leerling ontbreken in de klas dan wachten we tot uiterlijk 09.00 u. of 13.30 u, waarna wij contact opnemen om te informeren waar de leerling is. Om deze onrust te voorkomen vragen wij u met nadruk om ons tijdig te informeren. U kunt de leerkrachten vóór 08.30 uur mailen (zie e-mailadressen) of even bellen: 0416-391109.

Wat doet de (G)MR?

De GMR is een orgaan dat vergelijkbaar is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. In het onderwijs is er naast het personeel ook nog de geleding leerling-ouders die veel belang hebben bij het goed functioneren van een school. Daarom zijn in de GMR deze twee geledingen vertegenwoordigd.  De GMR is bevoegd tot het bespreken van aangelegenheden van school overstijgende zaken zoals het vakantierooster, formatie, financien, ouderbijdrage etc. Ook mag zij voorstellen hierover bespreken (initiatiefrecht). Omgekeerd is het bestuur verplicht om op veel punten advies te vragen aan de GMR. Daarnaast heeft de GMR op deze onderwijskundige- en school organisatorische zaken instemmingsrecht. Vanuit iedere school is er een ouder lid en teamlid betrokken bij de GMR.  Op deze pagina kunt u meer lezen over de MR & GMR.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

U kunt in contact komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school door een afspraak te maken. Hiervoor kunt u altijd mailen, bellen of na schooltijd even binnenkomen. Ook kunt u via de Parro-app de leerkracht een berichtje sturen.

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

Er worden allerlei activiteiten door onze ouderhulpgroep georganiseerd, indien nodig assisteren zij de leerkrachten bij bijzondere activiteiten, zoals: ‘Open-ochtend’, avondvierdaagse, sport- en speldag, kerstviering, sinterklaasfeest, Pasen, voorleeswedstrijd, verjaardag leerkrachten, korfbaltoernooi enz. Ze proberen alles zo goed mogelijk te organiseren en hebben daar uiteraard regelmatig hulp van ouders/vrijwilligers bij nodig. Via onze nieuwsbrief ‘Het Sprankeltje’ of via de Parro-app zult u oproepjes ontvangen als er hulp nodig is.  Wilt u zelf deelnemen aan de ouderhulpgroep? Dan kunt u contact opnemen met juf Jolanda.