MR & GMR

MR
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 leerkrachten
In dit document leest u meer informatie over onze MR.

  • Peter Herwig (voorzitter)
  • Huig van Duijn (notulist)
  • Juf Annelies Hartman (secretaris)
  • Juf Danielle Kruiswijk-Timmer

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, eens per 12 weken, overleg met de directie. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

De vaste agendapunten van de MR zijn:
Begroting en formatieplan, schoolgids, vakantierooster, sollicitaties, jaarkalender school, zorgplan/passend onderwijs, leerlingtelling, brede school, schoolplan, schoolontwikkelplan, schoolveiligheidsplan.
Het zorgplan, schoolplan, schoolontwikkelingsplan en het schoolveiligheidsplan zijn in te zien op school.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent welkom om de vergaderingen bij te wonen.
We vinden het fijn als ouders betrokken zijn.
Bij vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd contact opnemen met een van de MR-leden.

GMR
Naast de MR is er ook een GMR. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de verschillende scholen.
Zoveel mogelijk wordt getracht te komen tot een vertegenwoordiging van alle scholen van de stichting.
Meestal hebben de leden van de GMR ook zitting in een van de medezeggenschapsraden van de scholen, maar dat is niet echt noodzakelijk.
De leden van de GMR worden aangewezen door de MR-en.