Waar kan ik een klacht melden?

30 augustus 2018

Indien er klachten zijn over het onderwijs dan kunt u zich in deze volgorde vervoegen bij: 

  1. de groepsleerkracht
  2. de directie
  3. het algemeen bestuur van de school
  4. de medezeggenschapsraad

Indien er klachten zijn over een persoon: 

  1. de persoon zelf
  2. de directie
  3. het algemeen bestuur

Allereerst wordt ernaar gestreefd om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die door het algemeen bestuur in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft per school een (vertrouwens)contactpersonen benoemd en heeft voor heel de vereniging 3 externe vertrouwenspersonen aangesteld. In het geval van een klacht kunnen de vertrouwenspersonen met elkaar in overleg treden. 

Zie Hoofdstuk 8 van de Schoolgids voor meer informatie.