Wat doet de (G)MR?

30 augustus 2018

De GMR is een orgaan dat vergelijkbaar is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. In het onderwijs is er naast het personeel ook nog de geleding leerling-ouders die veel belang hebben bij het goed functioneren van een school. Daarom zijn in de GMR deze twee geledingen vertegenwoordigd. 

De GMR is bevoegd tot het bespreken van aangelegenheden van school overstijgende zaken zoals het vakantierooster, formatie, financien, ouderbijdrage etc. Ook mag zij voorstellen hierover bespreken (initiatiefrecht). Omgekeerd is het bestuur verplicht om op veel punten advies te vragen aan de GMR. Daarnaast heeft de GMR op deze onderwijskundige- en school organisatorische zaken instemmingsrecht. Vanuit iedere school is er een ouder lid en teamlid betrokken bij de GMR. 

Op deze pagina kunt u meer lezen over de MR & GMR.