Wat zijn de schoolkosten?

30 augustus 2018

De overheid vergoedt scholen niet volledig. De werkelijke kosten worden voor ongeveer 75% gedekt. Alle scholen moeten dus heel zuinig zijn. Zo ook ‘De Sprankel’. Wij vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we het kerstfeest, sinterklaas, sportdag, project, enz. Dat zijn allemaal zaken die de school niet zelf kan betalen. Jaarlijks wordt een bedrag per kind, op voorstel van de ouderraad, door de MR (medezeggenschapsraad) vastgesteld. 

De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar 20,- euro. U wordt verzocht dit bedrag vóór 1 november van het betreffende schooljaar over te maken op bankrekening NL 56 RABO 01.130.14.171 t.n.v. Ouderhulpgroep. ‘De Sprankel’ o.v.v. ouderbijdrage schooljaar 20../20… + na(a)men van kind(eren). 

De ouderbijdrage hoeft u niet per se te betalen: het is vrijwillig, maar u zult begrijpen dat we deze bijdrage hard nodig hebben. Voor activiteiten die buiten de begroting van de ouderhulpgroep vallen, zoals b.v. de schoolreisjes vragen wij ook een vrijwillige vergoeding. Een schoolreisje kost ongeveer 25,- euro. De kosten van een schoolkamp (groep 7/8) bedragen ongeveer 70,- euro. De begroting van de ouderhulpgroep wordt jaarlijks door de ouderhulpgroep opgesteld en daarna ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad ter goedkeuring.